Menu
home
>>
เอกสารเผยแพร่

 

                                                                           

1.downloadคู่มือบำรุงทางฉบับปรุง ปี 2561                                                           2.downloadคู่มือบำรุงสะพานและทางลอด ปี 2562

 

                                                                     

3.downloadคู่มือประเมินความเสี่ยงคอสะพานขา       

                                                                                        

4.downloadบัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2565              5.downloadบัญชีสะพานทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2565

                                                                                   

6.downloadบัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2566         7.downloadบัญชีสะพานทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2566

8.แบบมาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อปท.

 

                                                                                                                                                                 8.1 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564                       8.2 แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น ปี 2563

                                                                   

8.3 แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น ปี 2563                8.4 แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน                                                                                                                                                                                                     สำหรับทางหลวงท้องถิ่น ปี 2563

                                                                                         

8.5 มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562                                                                         8.6 มาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562

                                                                  

8.7 แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. ปี 2552                                                                 8.8 แบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับ อปท. ปี 2552

                                                                                                 

  8.9 คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.                                                                          8.10 คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท. ไฟล์ 1 /                                                                                                                                                                                         คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท. ไฟล์ 2

                                                                                             

8.11 คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น                                                               8.12 คู่มือผู้อำนวยการทางหลวง ไฟล์ 1 / คู่มือผู้อำนวยการทางหลวง ไฟล์ 2

                                                                                             

8.13 คู่มือเจ้าพนักงานทางหลวง                                                                                                 8.14 คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพทาง

                                                                                               

8.15 คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง                                                       8.16 คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

                                                                                                   

8.17 คู่มือการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4S โดยใช้สายตา                  8.18 คู่มือการใช้งานระบบจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

                                                                                                   

8.19 คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะพานท้องถิ่น (LBMS)                     8.20 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนที่และข้อมูลโครงข่ายทาง (MDMS)

 

 

 

 

Scroll Up Skip to content