Menu
home
>>
พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบในเขต แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์

 

  1.     แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์   = อ.กุยบุรี, อ.เมือง                                               ระยะทางรวม   192.730  กม.
  2.    หมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก = อ.ทับสะแก, อ.บางสะพาน, อ.บางสะพานน้อย      ระยะทางรวม   217.290  กม. 
  3.    หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรี   = อ.หัวหิน, ปราณบุรี, สามร้อยยอด                          ระยะทางรวม   225.723  กม.

บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2566

 

บัญชีสะพานทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2566

 

โครงข่ายทางแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ (สายทาง+ปักหมุด)

ถนนริเวียร่า (สายทาง + ปักหมุด)

Scroll Up Skip to content