Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์
รายชื่อนามานุเคราะห์ แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ หมายเหตุ
ข้าราชการ
1 นายครรชิต  อิ่มสมบัติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ 081-6811091
2 นายสมพงค์   สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 081-9418367
3 นายเอกวิทย์  แย้มรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 081-9424624
4 นางสาวนงเยาว์  กลิ่นหอม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 086-4756394
5 นายพรชัย ชุ่มจิตต์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 086-1069998
6 นายพิสิฏฐ์   ราชานาค นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 087-9396566
7 นายกิตติวงศ์  แก้วเมือง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 086-3772004
8 นายอาชาคริน  สุขเกษม นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 084-1005268
9 นายพัฒนะศักดิ์   กิติภาวงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 097-9326453
10 นายจิรพัฒน์   สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก 081-9817714
11 นายสมพงค์   สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรี 081-9418367
ลูกจ้างประจำ
1 นายอดุลย์       พูลทอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 085-2369856
2 นายชัยยันต์    จิตต์สถาน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 091-7751226
3 นายวีระ         เคหา พนักงานรับ-ส่งวิทยุ 083-6068526
4 นายสุรพันธ์    รัตนภาณุ ผู้ช่วยช่างทั่วไป 081-7054397
5 นายสมหวัง     เลือดแดง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 086-1622547 บทช.ปราณบุรี
6 นายเสนอ       ใกล้ชิด พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 092-9021039 บทช.ปราณบุรี
7 นายถนอมศักดิ์ บุญเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2 085-3540786 บทช.ปราณบุรี
พนักงานราชการ
1 นายวัฒนา    ไล้เลิศ นายช่างโยธา 081-0170971
2 นายชัยณรงค์   บุญรุ่งเรือง นายช่างโยธา 092-6155087
3 นายนันท์นภัส  เปี่ยมอำไพภักดี วิศวกรโยธา (พร.) 086-655-0868
4 นายอนิวัตดิ์     เปรียบปราง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 092-5207093
5 ว่าที่ รต.สุรศักดิ์  กลิ่นสมหวัง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 081 – 2905381
6 นายอรรถพล แซ่อึ้ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 086-0685875
7 นางสาวทิพวรรณ  เนื้อเอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 094-4813678
8 นางสาวณัฐวดี   นิลประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ 090-4358388
9 นางสมใจ   โต๊ะทอง เจ้าพนักงานธุรการ 089-5283485
10 นายภานุพงศ์   ศรศรี นายช่างโยธา 094-8786661 บทช.ปราณบุรี
11 นายธาดา    ดวงจินดา นายช่างโยธา 090-1455266 บทช.ปราณบุรี
12 นายธนาวุฒ มีอยู่ไกล นายช่างโยธา 081-0125659 บทช.ทับสะแก
13 นายสุขสันต์ เกิดแก้ว นายช่างโยธา 092-6376333 บทช.ทับสะแก
14 นายวิรุณ จิตอารีย์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 082-2976113 บทช.ทับสะแก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1 น.ส.กานดา  รามสูร นายช่างโยธา 083-3107023
2 นายนันทวุฒิ   กล่อมจิตต์ นายช่างโยธา 062-5743427
3 นายชินวัฒน์  ย้อยดา นายช่างโยธา 098-8412606
4 นายสุชาติ   บุญจุบัน นายช่างโยธา 062-3506763
5 นายอภิชัย   เรืองรอง นายช่างโยธา 084-3161330
6 นายสรรเพชร ปลอดภัย นายช่างโยธา 092-6236655
7 นายปิยนันท์  ดีเลิศ นายช่างเครื่องกล 061-5792554
8 นางคล้ายจันทร์  จิตต์สถาน เจ้าพนักงานธุรการ 089-0093542
9 น.ส.กัญชฎาณัฐ   เรืองโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ 091-1987853
10 น.ส.ณปภัช    เคลือบอาบ เจ้าพนักงานธุรการ 061-6164924
11 น.ส.ขวัญเกล้า  บัวงาม เจ้าพนักงานธุรการ 087-9044726
12 น.ส.รัชนี อนุกูลประชา เจ้าพนักงานธุรการ 062-5188964
13 น.ส.พนัสดา ชุ่มประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ 082-5364551
14 น.ส.นาตยา  ชิดสมั่น เจ้าพนักงานธุรการ 063-2056551
15 น.ส.จันทิมา   แจ่มจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ 093-0148985
16 น.ส.ชัฏชิมา   อ่อนท้วม เจ้าพนักงานธุรการ 090-1422516
17 น.ส.เรวดี    ทัพน้อย เจ้าพนักงานธุรการ 062-4567631
18 น.ส.อรวิภา  แก้วใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ 095-8463360
19 น.ส.ชลธิชา บุญเกิด เจ้าพนักงานธุรการ 062-7673635
20 นายกรกฏ   พูลทอง พนักงานขับรถยตน์ 093-3503510
21 นายสุประสิทธิ์  เมืองดำรงค์ พนักงานขับรถยตน์ 082-2414619
22 นางอ้อย   แก้วเผือก พนักงานบริการทั่วไป บ.1 080-0546245
23 นาย.ทวีศักดิ์ เพิ่มทองมาก นายช่างโชธา 092-7766728 บทช.ปราณบุรี
24 นายศิราวุธ   เลือดแดง นายช่างไฟฟ้า 097-1340081 บทช.ปราณบุรี
25 นางสาวนิภาพร อ่ำเงิน เจ้าพนักงานธุรการ 081-8577724 บทช.ปราณบุรี
26 น.ส.พิมพ์ลดา  แซ่จิ๋ว เจ้าพนักงานธุรการ 090-7896811 บทช.ปราณบุรี
27 น.ส.นันทพร  ลูกอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ 065-7298869 บทช.ปราณบุรี
28 นายวัฒนา  สุขอิ่ม พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 082-4720272 บทช.ปราณบุรี
29 นายสุเทพ  ทองแท้ พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 082-3654738 บทช.ปราณบุรี
30 นายธีรพงศ์  ผิวเหลือง นายช่างโยธา 084-721-0728 บทช.ทับสะแก
31 นายอโนชา  เตียงเกตุ พนักงานขับรถยนต์ 086-067-4668 บทช.ทับสะแก
32 นายวีรวัชร์  ฉัตรเจริญศิริกุล พนักงานขับรถยนต์ 087-477-0203 บทช.ทับสะแก
33 นางสาวจรัสศรี  รักดี เจ้าพนักงานธุรการ 098-5646574 บทช.ทับสะแก
34 น.ส.อนิษา  กิจโฉ เจ้าพนักงานธุรการ 098-8975661 บทช.ทับสะแก
Scroll Up Skip to content