Menu
home
>>
ปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจรจราจรบริเวณทางแยก
(วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565) แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจรและระบบไฟกระพริบ บริเวณทางแยก กม.ที่ 28+000 บนถนนสาย ปข. 1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านหินเทิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ บนสายทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content