Menu
home
>>
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับคุณธรรม
Scroll Up Skip to content