Menu
home
>>
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ปข.1003 แยกทล.4 – บ้านโพธิ์เรียง

        ( วันพฤหัสบดี  ที่ 26  ธันวาคม  2562 )  นายประสิทธิ์  จีนเวชศาสตร์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ กับถนนสาย ปข.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านโพธิ์เรียง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค และเรื่องอื่นๆของประชาชนในพื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Scroll Up Skip to content