Menu

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม

ระบบงานต่างๆ

รูปไอค่อน เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

SMS

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ท

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุ

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

องค์ความรู้ 2555

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รูปไอค่อน คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

Facebook

Facebook

ท่องเที่ยวไทย

ท่องเที่ยวไทย

แผนที่โครงข่าย

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวฝึกอบรม

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

ลงนามออนไลน์

ลงนามออนไลน์

ร้องเรียน ทช. ทุกเรื่อง

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร.1

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตร พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

มาตรฐานและคู่มือสำหรับ อปท.

อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) "กว่าจะเป็นทางหลวงชนบท"

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่๒)

Scroll Up Skip to content